www.AlinaToncean.com #AlinaToncean #Make

Politici de confidentialitate

Politicile de confidențialitate, respectiv alte aspecte de ordin legal pot fi regăsite în secțiunile de mai jos!

logo_fara_fundal_color.png

Politica de confidențialitate
- notă de informare -

    Politicile de confidențialitate reprezintă un garant privind respectarea vieții familiale și a dreptului individual la viață privată. Datele cu caracter personal acoperă atât informațiile care aparțin vieții private ale unei persoane, cât și informații care aparțin vieții sale profesionale sau publice. Datele sensibile sunt cele care evidențiază originea rasială/etnică, opinii politice, religioase și alte tipologii ori care privesc sănătatea și viața sexuală.


   Persoanele au drepturi legate de modalitatea în care datele cu caracter personal sunt utilizate, protejate și conservate.
   

Din punct de vedere legislativ, protecția datelor cu caracter personal este asigurată prin Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.


   Regulamentul stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal și asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal.


   Protecția conferită de Regulament vizează persoanele fizice, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al acestora. Orice persoană are dreptul la protecția datelor personale care o privesc. 


Practic, datele cu caracter personal sunt colecții de date care permit identificarea persoanelor fizice. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum și dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea acestora.
 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (client). Datele cu caracter personal ale clienților (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu, aspecte ce țin de starea de sănătate a clientului, respectiv alte aspecte furnizate în mod direct sau indirect de către client) sunt utilizate în scopul realizării de programări online, transmiterii unor oferte de marketing, realizarea serviciilor solicitate în cadrul platformei, respectiv gestionarea conturilor create pe platforma online : www.AlinaToncean.com, respectiv ale conturilor rețelelor de socializare asociate activității desfășurate în domeniul Beauty.


Toate aceste date colectate de la clienți nu vor fi utilizate și/sau prelucrate ulterior în alte scopuri decât cele prezentate sau într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.


Colectarea datelor se realizează sub principiul ”reducerii la minimum a datelor”, în sensul că aceste date sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. Exactitatea introducerii datelor ține de clientul care le furnizează, sens în care, în momentul în care este necesar, pot fi realizate o serie de activități de actualizare ale acestor date în relația cu clientul. Datele inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere.


Având în vedere faptul că aceste date sunt colectate și în scop de marketing, respectiv în scopul gestionării conturilor create la nivelul platformei online, acestea vor fi stocate pe o perioadă care nu va depăși perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.


Toate activitățile desfășurate de personalul, colaboratorii sau partenerii care vor avea acces la aceste date vor fi realizate sub principiul securității lor, inclusiv prin protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale (prin parole de acces) și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale (prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, cu acces diferențiat în funcție de atribuții).


Prin continuarea activităților pe acest website și/sau bifarea căsuțelor privind acceptarea acestor termene și condiții de utilizare, persoana vizată (clientul, vizitatorul website-ului) își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopurile menționate mai sus – „Sunt de acord, în calitate de client (vizitator, membru sau potențial client), ca datele mele să fie utilizate în scopurile menționate mai sus, acesta reprezentând astfel consimțământul meu!”.


Totodată, aceste date pot fi utilizate în vederea executării unui contract existent sau pentru a face demersurile necesare înainte de încheierea unui contract (la cererea clientului).


De asemenea, „Sunt de acord ca o parte din materialele foto-video ce rezultă din activitatea desfășurată în cadrul salonului să poată fi utilizate în scop de promovare pe website sau pe rețelele de socializare aferente!” – în cazul în care, din unele considerente, unele persoane preferă ca materialele să nu fie publicate pe aceste platforme, acestea vor putea fi restricționate la publicare sau șterse în funcție de doleanțele clientului. 


   Persoana vizată (clientul) are dreptul să-şi retragă în orice moment consimţământul, printr-o notificare scrisă către office@AlinaToncean.com . Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru, iar retragerea consimţământului se face la fel de simplu ca și acordarea acestuia.


Facilităm exercitarea drepturilor persoanei vizate (clientului) și nu refuzăm să dăm curs cererii persoanei vizate de a-şi exercita drepturile. Persoanei vizate îi sunt furnizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii.


Orice solicitare, nelămurire, întrebare referitoare la datele cu caracter personal ale clienților vor fi adresate telefonic (0757.666.982) sau online (office@AlinaToncean.com). Gestionarea și prelucrarea acestor date pot fi realizate, în scopurile menționate mai sus, de către entitățile direct implicate ori colaboratori sau parteneri (Alina-Mirela TONCEAN I.I. ; S.C. eMeMeM SMART Residence S.R.L. ; S.C. MMM World Trade Company S.R.L.), care, în unele situații, pot reprezenta și destinatari ale acestor date. În unele situații concrete, ce țin de extinderea activității către alte țări, ori încheierea de colaborări și parteneriate cu alte entități din străinătate, aceste date cu caracter personal pot fi utilizate sau transferate către acestea.


Perioada de stocare, în general este de 6 luni, însă în cazul conturilor create pe platforma online (www.AlinaToncean.com), acestea pot rămâne active pe o perioadă nelimitată, până la închiderea și ștergerea conturilor fiecărei persoane în parte.


Fiecare client are dreptul să ne solicite accesul la datele cu caracter personal, rectificarea ori ştergerea lor sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor


Pe scurt, clientul mai are dreptul : a. să-și retragă consimțământul acordat în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal;  b. să depună o plângere în fața unei autorități de supraveghere în cazul unor probleme ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă ; c. precum și să cunoască modalitățile și scopurile pentru care sunt prelucrate datele lui (expuse mai sus).


Pe larg, drepturile persoanei vizate (clientului), referitoare la datele cu caracter personal:
a. Dreptul de acces la propriile date cu caracter personal (modalitatea de utilizare, prelucrare, stocare și alte aspecte conexe);
b. Dreptul la rectificare (rectificarea datelor inexacte ce o privesc);
c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dacă datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost preluate; dacă persoana vizată își retrage consimțământul ; precum și din alte motive specifice;
d. Dreptul la restricționarea prelucrării – în anumite cazuri specifice când clientul solicită în mod expres acest lucru și astfel se contestă exactitatea datelor; în cazul prelucrării ilegale; dacă acestea nu mai sunt de actualitate sau persoana vizată se opune prelucrării. Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (operatorul îi comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării);
e. Dreptul la portabilitatea datelor - Persoana vizată (clientul) are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: a. prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe contract; b. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
f. Dreptul la opoziţie - În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Această dispoziție nu se aplică în cazul în care decizia: a. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date; b. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; c. are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.
h. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere - Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în cazul în care consideră că aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal au fost încălcate. Totodată, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorităţi de supraveghere care o vizează.
i. Dreptul la despăgubiri - Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a Regulamentului GDPR are dreptul să obţină despăgubiri.


La nivelul platformei au fost luate măsuri organizatorice și de acces diferențiat prin care să se asigure securitatea datelor cu caracter personal.


Toate aceste aspecte de informare au fost realizate în spiritul Regulamentului GDPR, respectiv al aplicării principiului ”bunei credințe”, iar părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal.